Czytałam kiedyś o szafarzach, świeckichposłudze świeckich mężczyzn zanoszących chorym Eucharystię. Jaki jest ich status? Czy spotkaliście się z nimi realnie?

To: http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=242#id=249

KOMUNIA ŚWIĘTA

Postawionawienie konferencji Episkopatu Polski odnośnie nadzwyczajnego szafarza komunii świętej -
(2 V 1990)

Wielu biskupów i kapłanów wyraziło życzenie, aby Konferencja Episkopatu Polski określiła warunki, według których biskupi diecezjalni w Polsce mogliby zastosować kan. 910 § 2 i 230 § 3, czyli powołać nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej.
Konferencja Episkopatu Polski biorąc pod uwagę spostrzeżenia poszczególnych biskupów oraz przedłożenie Komisji Liturgicznej określa co następuje:

1. Biskupi diecezjalni mogą powołać mężczyzn do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej w wieku 35 do 65 lat.

2. Kandydaci powinni odznaczać się nieskazitelnym życiem moralnym, pobożnością i poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.

3. Kandydat poza wykształceniem przynajmniej średnim winien znać podstawowe prawdy teologiczne, zwłaszcza odnoszące się do Kościoła, Mszy świętej i Eucharystii. Biskup może polecić kandydatowi udział w kursie teologicznym lub zażądać egzaminu.

4. Biskup diecezjalny powołuje do posługi nadzwyczajnego szafarza kandydata, którego poznał osobiście po poleceniu go przez księdza proboszcza i dwóch kapłanów na jeden rok.

5. Przed powołaniem jak również przed każdym przedłużeniem powołania kandydaci winni odbyć co najmniej trzydniowe rekolekcje.

6. Braci zakonnych, którym biskup może obniżyć wiek do 30 lat, obowiązują te same postanowienia.

7. Posługa szafarza jest bezinteresowna. Wynagrodzenie może dotyczyć kosztów przejazdu lub rekompensaty w przypadku, gdy na skutek wykonywania posługi uszczupliły się dochody w pracy zawodowej Szafarza.

8. Szafarz nadzwyczajny podczas posługi winien być ubrany w albę i przepasany cingulum.

9. Szafarz nadzwyczajny wykonuje swoją posługę wtedy, gdy ilość kapłanów wobec komunikujących jest za mała. Może on w ramach ważności powołania świadczyć pomoc na terenie całej diecezji; poza diecezją tylko za zgodą biskupa tamtej diecezji.

10. Szafarz nadzwyczajny może, za wiedzą księdza proboszcza, zanieść Komunię świętą do domów tylko osobom, których stan duchowy jest znany, zachowując przepisy liturgiczne.

Warszawa, dnia 2 maja 1990 r.

Oraz to: http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=242#id=250

Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej - (22 VI 1991)

Wprowadzenie posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Instrukcja Immensae caritatis (29.01.1973) uzasadnia "prawdziwą koniecznością i dobrem duchowym wiernych". Uwzględniając życzenia wielu biskupów i kapłanów Konferencja Episkopatu Polski w dniu 2 maja 1990 roku "określiła warunki, według których biskupi diecezjalni w Polsce mogą zastosować kan. 910 i 230 KPK, czyli powołać nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej".
Komisja Episkopatu do Spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego pragnie zaproponować bardziej szczegółowy program formacyjny.
Opracowanie niniejsze pomoże przede wszystkim diecezjalnym komisjom liturgicznym, które w oparciu o statut i ustalenia własnego biskupa diecezjalnego ponoszą znaczną odpowiedzialność za właściwy rozwój życia liturgicznego w diecezji, w tym także za odpowiednią formację osób pełniących różne posługi liturgiczne.

I. Formacja nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

Zgodnie z zaleceniem soborowej Konstytucji o liturgii wszystkie osoby pełniące funkcje liturgiczne "należy starannie wychowywać w duchu liturgii oraz przygotowywać do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przypadających każdemu czynności" (KL nr 29).
Zależnie od miejscowych warunków program formacyjny nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. może być w różny sposób realizowany w poszczególnych diecezjach. Różnorodność form kształcenia powinna jednak uwzględniać niżej podana problematykę, obejmująca najpierw kurs przygotowawczy, a następnie systematyczne dokształcanie.

Kurs przygotowawczy

Czas trwania kursu i inne szczegóły organizacyjne określa każda diecezja w zależności od miejscowych warunków. Kurs przygotowawczy winien jednak uwzględniać niżej podany program szkoleniowy, obejmujący wykłady i ćwiczenia praktyczne.
Nadzwyczajny szafarz Komunii św. powinien znać podstawowe prawdy katechizmowe oraz najważniejsze zagadnienia teologicznoliturgiczne. Prawdy te należy podać z uwzględnieniem kontekstu egzystencjalnego, ich związku z życiem codziennym i wpływem na rozwój duchowości chrześcijańskiej. Podczas kursu przygotowawczego należy omówić następujące zagadnienia:
a) Poprawna wizja liturgii; znaczenie liturgii w życiu Kościoła, miejscowej wspólnoty parafialnej i w życiu osobistym.
b) Obecność Chrystusa w liturgii; różne sposoby tej obecności: w zgromadzeniu liturgicznym, w słowie Bożym, w Eucharystii i innych znakach sakramentalnych, w osobie odprawiającego kapłana.
c) Teologia zgromadzenia liturgicznego i podział funkcji; udział świeckich w liturgii.
d) Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.: znaczenie, przygotowanie, upoważnienie biskupa, prawa i obowiązki.
e) Chrześcijański wymiar niedzielnego świętowania, uzasadnienie niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.: współczesne możliwości i zagrożenia.
f) Podstawowe zagadnienia z teologii Eucharystii: Pamiątka, Ofiara, Uczta: czynne, świadome i owocne uczestnictwo; struktura Mszy św. i ważniejsze elementy (śpiewy, czytania, modlitwy, obrzędy).
g) Warunki owocnego przyjmowania i godnego udzielania Komunii św.
h) Pobożność eucharystyczna i kult Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie poza Mszą świętą.
i) Czynności nadzwyczajnych szafarzy podczas Mszy św. i zanoszenie Komunii św. chorym; duszpasterstwo chorych w parafii i w szpitalach.
j) Świadomość chrzcielna i znaczenie pokuty w życiu chrześcijanina.
k) Świeccy w życiu Kościoła.
l) Znaczenie modlitwy i różne jej formy; elementy Liturgii Godzin .
Każdemu spotkaniu formacyjnemu winny towarzyszyć ćwiczenia praktyczne. Wskazane byłoby, aby każdy dzień szkolenia rozpoczynał się lub kończył Mszą św., z możliwie pełnym udziałem służby liturgicznej, w tym również pomocników udzielania Komunii św. Ponadto do programu dnia byłoby dobrze włączyć wspólnie odmówioną część Liturgii Godzin.

Dalsza formacja

Kurs przygotowawczy zasadniczo będzie miał charakter wprowadzający. Dopiero dalsza systematyczna formacja pozwoli nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. lepiej zrozumieć znaczenie ich posługi, jej wpływ na głębie wiary i jakość życia z wiary, a także zdynamizuje ich działalność apostolską w parafii. Stała formacja pomocników Komunii św. winna odbywać się zarówno na poziomie parafialnym, jak i ponadparafialnym lub ogólnodiecezjalnym.
Proboszcz parafii odpowiedzialny jest za właściwy rozwój i formację służby liturgicznej swojej parafii. Również nadzwyczajni szafarze Komunii św. powinni mieć swoje regularne spotkania modlitewno-formacyjne miesięczne lub kwartalne, z jednej lub kilku parafii.
Innym sposobem dalszej formacji mogą być organizowane przez diecezjalną komisje liturgiczną, Instytuty Pastoralne lub referaty kurialne, okresowe dni skupienia lub trzydniowe rekolekcje, przeprowadzone przed upoważnieniem lub przed każdorazowym jego przedłużeniem.
Program stałej formacji powinien obejmować problematykę teologiczno-pastoralną. Pożyteczna będzie wymiana doświadczeń, zwłaszcza co do Komunii św. chorych i związanych z nią odwiedzin domowych. Wskazywać należy również na inne możliwości pracy apostolskiej w parafii, m.in. praca w grupach młodzieżowych, pomoc w duszpasterstwie stanowym i młodzieżowym, pomoc w katechezie i przygotowaniu sakramentalnym przed I Komunią, bierzmowaniem i zawarciem małżeństwa, a także aktywna działalność w pracy charytatywnej lub w innych przedsięwzięciach duszpasterskich.
Stałą formację nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. należy zlecić diecezjalnej komisji liturgicznej lub specjalnie do tego celu mianowanemu duszpasterzowi. Do ich zadań winna należeć organizacja kursów przygotowawczych u innych spotkań modlitewno-formacyjnych o zasięgu ponadparafialnym, a także troska o literaturę i materiały szkoleniowe, jak książki, skrypty, instrukcje, kasety video itp.
Koszty związane z kursem przygotowawczym i dalszą formacją pokrywają parafie.

II. Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej podczas Mszy świętej

Nadzwyczajny szafarz pomaga w rozdawaniu Komunii św. gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych przy braku szafarzy, albo gdy szafarze ci są zajęci innymi czynnościami duszpasterskimi lub gdy udzielanie Komunii św. utrudnia im stan zdrowia albo podeszły wiek. Poza przypadkami choroby lub niedołężności odprawiający kapłan a także koncelebransi, nie mogą wyręczać się posługa pomocników, sami nie rozdzielając Komunii św.
Liczba pomocników Komunii świętej zależeć powinna od wielkości parafii i ilości odprawianych Mszy świętych. Pomocnik powinien usługiwać zasadniczo podczas jednej Mszy św. w ciągu dnia i mieć możliwość zastępstwa w wypadku choroby lub wyjazdu poza parafię.
Przed Mszą św. nadzwyczajni szafarze powinni przygotować naczynia z hostiami do konsekracji i ustawić je na kredensie. Gdy nie ma innych ministrantów oni też zanoszą je na ołtarz w czasie przygotowywania darów.
Nadzwyczajni szafarze Komunii św. ubrani w alby, zajmują miejsce w prezbiterium lub tam, gdzie znajdują się inne osoby pełniące funkcje liturgiczne. W żadnym wypadku nadzwyczajny szafarz nie powinni podczas Mszy św. znajdować się w zakrystii.
Liturgiczną funkcję nadzwyczajny szafarz Komunii św. wykonuje w następujący sposób:
Podczas śpiewu Baranku Boży nadzwyczajny szafarz podchodzi do ołtarza i klęka na oba kolana z boku odprawiającego kapłana. O ile ze względów przestrzennych byłoby to niemożliwe, może uklęknąć z tyłu lub z przodu ołtarza. Po przyjęciu Ciała i Krwi Pańskiej, kapłan podaje Komunię św. pomocnikowi. Wypada, aby udzielił mu jej pod dwiema postaciami przez zanurzenie albo przez bezpośrednie picie z kielicha. Następnie podaje pomocnikowi naczynie z komunikantami i razem z nim przystępuje do rozdzielania Komunii św. Nadzwyczajny szafarz ukazuje każdemu z przyjmujących Komunię św. "nieco uniesioną Hostię mówiąc: CIAŁO CHRYSTUSA. Przystępujący do Stołu Pańskiego odpowiada: AMEN i trzymając pod ustami patenę przyjmuje Sakrament" (WOMR nr 117).
Po zakończeniu udzielania Komunii św. kapłan i pomocnik wracają do ołtarza. Kapłan zanosi puszkę z Najświętszym Sakramentem do tabernakulum, po czym wraca do ołtarza i puryfikuje pateny i kielich. Jedynie w wyjątkowych wypadkach świecki pomocnik zanosi puszkę z Najświętszym Sakramentem do tabernakulum, wówczas przed zamknięciem drzwiczek przyklęka na jedno kolano, następnie wraca na swoje miejsce. Jeśli zachodzi potrzeba puryfikuje palce w naczyńku stojącym obok tabernakulum lub na kredensie. Wprowadzenie Ogólne do Mszału Rzymskiego nr 56, zaleca, konsekrować hostie do Komunii św. na każdej Mszy św.: "Jest rzeczą bardzo wskazaną, aby wierni przyjmowali Ciało Pańskie z Hostii konsekrowanych podczas tej Mszy św. , w której uczestniczą". W wypadku rozdzielania Komunii św. również z puszki znajdującej się w tabernakulum przynosi ją na ołtarz kapłan w czasie śpiewu Baranku Boży, wyjątkowo czyni to pomocnik.
Nadzwyczajny szafarz może pomóc kapłanowi również podczas rozdawania Komunii św. pod dwiema postaciami, gdy jest ona udzielana w przypadkach przewidzianych przez prawo. Jeśli przyjmujący Komunię św. piją bezpośrednio z kielicha, wówczas pomocnik podaje kielich mówiąc: KREW CHRYSTUSA, przyjmujący odpowiada: AMEN. Podczas picia z kielicha przyjmujący, jeśli potrzeba, "swymi rękami przysuwa sobie kielich do ust" (por. WOMR nr 244). Po przyjęciu Krwi Pańskiej nadzwyczajny szafarz ociera puryfikaterzem zewnętrzną stronę kielicha. Natomiast jeśli Komunii św. pod obiema postaciami udziela się przez zanurzenie, wówczas pomocnik trzyma kielich, a kapłan (lub drugi pomocnik) naczynie z Hostiami i po zanurzeniu części Hostii w kielichu podnosi ją mówiąc: CIAŁO I KREW CHRYSTUSA, przyjmujący odpowiada: AMEN.
Zgodnie z zasadą podziału funkcji w zgromadzeniu liturgicznym nadzwyczajny szafarz Komunii św. nie powinien z zasady pełnić innych posług liturgicznych, np. lektora, komentatora itp.
Inną funkcję może pełnić wyjątkowo, gdy brak właściwych osób i ich czynności musiałby wykonać odprawiający kapłan.

III. Pomoc w zanoszeniu Komunii świętej chorym

Do zasadniczych obowiązków nadzwyczajnego szafarza Komunii św. należy również pomoc w zanoszeniu jej chorym i niepełnosprawnym.
W większych parafiach mogą być pomocnicy wyłącznie do Komunii św. chorych. Obowiązują jednak wobec nich te same kryteria doboru i te same warunki przygotowania.
W przeddzień Komunii św. pomocnik powinien odwiedzić chorego. W ramach duchowego przygotowania należy delikatnie zapytać chorego czy pragnie przed Komunią św. przyjąć sakrament pokuty, jeśli tak, trzeba o tym powiadomić proboszcza. Takie odwiedziny będą potrzebne zwłaszcza w początkowym okresie zanoszenia choremu Komunii św. W czasie wizyty przygotowawczej, o ile zaistnieje taka potrzeba, należy poprosić domowników lub opiekunów chorego o odpowiednie przygotowanie mieszkania (stół nakryty białym obrusem, świece, krzyż, woda święcona, szklanka czystej wody do puryfikacji lub podania choremu).
Celem podkreślenia związku Komunii świętej chorego ze sprawowaniem Eucharystii przez wspólnotę parafialną, wskazane jest, by nadzwyczajni szafarze otrzymywali Najświętszy Sakrament od celebransa pod koniec Mszy św. Przed końcowym błogosławieństwem kapłan przekazuje chorym za pośrednictwem pomocników specjalne pozdrowienie od wspólnoty.
Nadzwyczajny szafarz zanosi Komunia św. do chorego w specjalnie do tego celu wykonanym naczyniu umieszczonym w odpowiedniej bursie, którą zawiesza na szyi. Swoją posługę poza Mszą św. pomocnik pełni w ubraniu cywilnym, ale odświętnym i poważnym. Niosący Komunię św. w drodze nie rozmawia, ale w modlitewnym skupieniu uwielbia swego Pana i Boga.
Zwykły i skrócony obrzęd Komunii świętej chorych udzielanej przez szafarza nadzwyczajnego znajduje się w księdze liturgicznej: Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, (wyd. Księgarnia św. Jacka, Katowice 1978, s. 52-61). Inne śpiewy, teksty modlitewne i czytania biblijne można odpowiednio dobrać z tekstów liturgicznych danej niedzieli lub święta albo okresu liturgicznego.

Powyższa Instrukcja została zatwierdzona przez 248 Konferencję Plenarną Episkopatu Polski, obradującą w Łodzi w dniach 21-22 czerwca 1991 r.

+ Józef kardynał Glemp ,Prymas Polski,
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+ Tadeusz Rybak, Przewodniczący Komisji Episkopatu
do Spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego

"Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło" (Iz 9,1).

Diakonów stałych, czy nadzwyczajnie świeckich szafarzy?

Kyrie eleison!!!
"Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?"
Wpis ten usunąłem

Zapomina się, że chorzy, oprócz komunii św. potrzebują spowiedzi. Jeszcze chwila, a nadzwyczajni szafarze będą nadzwyczajnymi spowiednikami. Takimi kapłanami w wersji light.

Na zachodzie to normalka.
Znajomy regularnie widuje taką starszą panią, biorącą co niedziela dwie Hoste, jedną spożywa a drugą chowa do torebki dla swojego chorego męża. Potem idzie jak gdyby nigdy nic, porozmawiać z koleżankami. Kiedyś się zdenerwowała, bo był jakiś tam inny zacofany ksiądz był na zastępstwie i dał jej tylko jedną. Oburzała się i coś mu tam wymachiwała.
A trzydzieści lat temu, to zaczynało się tak samo jak teraz w polsce, ze świeckimi szafarzami. Postępu nie zatrzymamy, a polski katolizyzm jak zwykle w tyle.

Napisał/a: Lipowska

Zapomina się, że chorzy, oprócz komunii św. potrzebują spowiedzi. Jeszcze chwila, a nadzwyczajni szafarze będą nadzwyczajnymi spowiednikami. Takimi kapłanami w wersji light.

Ale kto zapomina?

Przytoczony dokument mówi jasno:

"W przeddzień Komunii św. pomocnik powinien odwiedzić chorego. W ramach duchowego przygotowania należy delikatnie zapytać chorego czy pragnie przed Komunią św. przyjąć sakrament pokuty, jeśli tak, trzeba o tym powiadomić proboszcza".

"Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło" (Iz 9,1).

A dlaczemu wypływa przy tem kwestia celibatu?

Napisał/a: japisz

A dlaczemu wypływa przy tem kwestia celibatu?


Myślę, że mogło chodzić o to, czy szafarz/diakon stały jest celibatariuszem. Otóż dokument nie daje takiego warunku. Jest mowa o wieku, moralności, wykształceniu, itd.
Osobiście spotkałem szafarzy-małżonków.
Co do diakonów stałych to nie ma ich zbyt wielu w Polsce: http://www.diakonat.pl/index.php?Page=StaticActual

"Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło" (Iz 9,1).

U mnie w parafii jest kilkunastu świeckich szafarzy, którzy w niedziele rozdają Komunię Świętą wraz z księżmi...

GW jest jak alkohol metylowy wśród medialnych alkoholi.Im więcej go pijesz tym mniej widzisz.

Nie do końca rozumiem,co ma temat wspólnego z celibatem?

Istnieje związek tytułu z tomatą?

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

Napisał/a: Jahos

U mnie w parafii jest kilkunastu świeckich szafarzy, którzy w niedziele rozdają Komunię Świętą wraz z księżmi...


Aż tylu wiernych przystępuje do Świętej Komunii czy też kapłani są aż tak leniwi ?

Napisał/a: decompostela "W przeddzień Komunii św. pomocnik powinien odwiedzić chorego. W ramach duchowego przygotowania należy delikatnie zapytać chorego czy pragnie przed Komunią św. przyjąć sakrament pokuty, jeśli tak, trzeba o tym powiadomić proboszcza".
Posoborowie dzielnie walczy z problemami które samo stwarza. Jakby chodził ksiądz - nie trzeba by angażować drugiej osoby. (pomijam, że zgrzeszyć można pomiędzy wizytą pomocnika a szafarza...)

Napisał/a: SzEm Aż tylu wiernych przystępuje do Świętej Komunii czy też kapłani są aż tak leniwi ?
Pytanie retoryczne jak mniemam...

Napisał/a: decompostela Myślę, że mogło chodzić o to, czy szafarz/diakon stały jest celibatariuszem. Otóż dokument nie daje takiego warunku. Jest mowa o wieku, moralności, wykształceniu, itd.

Akurat z diakonem stałym są jaja - bo jest on w myśl CIC zobowiązany do wstrzemięźliwości seksualnej (chyba, że nie jest duchownym) ...

Kyrie eleison!!!
"Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?"
Wpis ten usunąłem

Napisał/a: vanitasPosoborowie dzielnie walczy z problemami które samo stwarza. Jakby chodził ksiądz - nie trzeba by angażować drugiej osoby. (pomijam, że zgrzeszyć można pomiędzy wizytą pomocnika a szafarza...)

Dobra, dobra. Zejdźmy do realiów. Przeciętna średnio-miasteczkowa parafia: 1proboszcz+ 1 wikary na kilka tysięcy dusz - w tym kilkudziesięcu (a może koło setki) starszych i chorych parafian do nawiedzenia z Panem Jezusem. We dwóch naprawdę trudne do wykonania. U mnie (parafia w dużum mieście) - ok. 16 tys luda i 3 księży (z czego proboszcz tylko nominalnie, bo faktycznie jest zaangażowany przede wszystkim w pracę w seminarium). Bez szafarzy nie daliby rady nawet przez okrągły tydzień non-stop. Z doświadczenia wiedzą, że nie wszyscy mają potrzebę sakramentu pokuty co tydzień, więc proszą o informację kto chciałby w danym tygodniu spowiednika.

skopiuję mój wpis z kwietnia - był w podobnym wątku:

Funkcją nadzwyczajnego szafarza jest w tym przypadku zaniesienie Komunii osobie (osobom) chorym. Rozumiem to tak - i tak to wynika z mojego doświadczenia duszpasterskiego - że mamy na myśli osoby chore, do których jako księża chodzimy w pierwszy piątek miesiąca. Te wizyty najczęścięj zawierają spowiedź sakramentalną wraz z Komunią świętą. Mając więc pośród tych osób, będących pod naszą opieką takie, które życzą sobie przyjęcia Komunii także w niedziele, wtedy posyła się szafarza nadzwyczajnego (wiadomo też jak najczęściej wygląda niedziela księdza, ale to nie moment na wyliczankę...).

"Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło" (Iz 9,1).

Napisał/a: japisz Dobra, dobra. Zejdźmy do realiów. Przeciętna średnio-miasteczkowa parafia: 1proboszcz+ 1 wikary na kilka tysięcy dusz - w tym kilkudziesięcu (a może koło setki) starszych i chorych parafian do nawiedzenia z Panem Jezusem.

Założenie:
100 chorych / 2 kapłanów = 50 os/kapłana
15 min na wizytę + 15 min na przejazd * 50 osób = 25 godzin na wizyty.
Czyli - przez 5 dni da się po 5 godzin dziennie...

Napisał/a: japisz U mnie (parafia w dużum mieście) - ok. 16 tys luda i 3 księży (z czego proboszcz tylko nominalnie, bo faktycznie jest zaangażowany przede wszystkim w pracę w seminarium). Bez szafarzy nie daliby rady nawet przez okrągły tydzień non-stop. Z doświadczenia wiedzą, że nie wszyscy mają potrzebę sakramentu pokuty co tydzień, więc proszą o informację kto chciałby w danym tygodniu spowiednika.

Pytanie podstawowe - czy jest taka KONIECZNOŚĆ, czy jest to tylko forma "dodatkowego wsparcia" dla chorych?

Kyrie eleison!!!
"Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?"
Wpis ten usunąłem

Czytałam kiedyś o szafarzach, świeckichposłudze świeckich mężczyzn zanoszących chorym Eucharystię. Jaki jest ich status? Czy spotkaliście się z nimi realnie?

A jak ma się problem zanoszenia Komunii Świętej przez szafarzy z pytaniem o celibat?

Porządek jest rozmieszczeniem równych i nierównych rzeczy z wyznaczeniem odpowiedniego dla każdego z nich miejsca.

Napisał/a: Ks Marek Radomski

Czytałam kiedyś o szafarzach, świeckichposłudze świeckich mężczyzn zanoszących chorym Eucharystię. Jaki jest ich status? Czy spotkaliście się z nimi realnie?

A jak ma się problem zanoszenia Komunii Świętej przez szafarzy z pytaniem o celibat?

Ciśśśś! (zawsze chciałam uciszyć kx:D) ten temat też jest ciekawy:D

Copyright © 2011 Rebelya.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.