Diariusz parlamentarny – co to jest?

zapisy obrad sejmu

Jest to wydrukowany nieautoryzowany stenogram z posiedzenia Sejmu i Senatu RP, w którym zarejestrowany jest pełny przebieg obrad izb parlamentu z danego dnia: wygłoszone przemówienia, sprawozdania, zapytania, uwagi i protesty parlamentarzystów (również te padające nieformalnie z sali), zgłaszane poprawki do projektów uchwał i ustaw oraz imienne wykazy wyników głosowań. Należy wiedzieć, że niekiedy Prezydium Sejmu lub sam marszałek (sejmu lub senatu) może zarządzić wydrukowanie przemówień niewygłoszonych podczas trwania obrad, na przykład na skutek przerwania lub skrócenia debaty. Najczęściej odbywa się to na wniosek parlamentarzysty, który miał je przestawić, a cały tekst jest specjalnie zaznaczony w stenogramie. Warto wiedzieć, że na podstawie artykułu 103 ustęp 1, a w PRL artykułu 47 ustęp 2 regulaminu sejmu marszałek mógł skorzystać z prawa skreślenia ze sprawozdania stenograficznego zwrotów ubliżających powadze sejmu lub sprzecznych ze ślubowaniem poselskim. Natomiast w praktyce przepis ten jest jednak rzadko wykorzystywany. Diariusz parlamentarny jest udostępniany każdego dnia posłom i senatorom. Sporządzeniem oficjalnych sprawozdań stenograficznych zajmuje się Kancelaria Sejmu lub Senatu, ale jego wydrukowanie zarządzić może jedynie marszałek sejmu lub senatu. Autoryzowane sprawozdanie stenograficzne jest obok protokołu jedynym urzędowym potwierdzeniem przebiegu obrad, a wgląd do niego może mieć każdy obywatel w dużych bibliotekach publicznych, gdzie dokumenty tego rodzaju są przesyłane przez parlament. Warto dodać, że w Polsce od 1982 roku ukazuje się „Diariusz sejmowy”, a od 1989 roku również „Diariusz Senatu”.

Rekomendowane artykuły